Chương trình áp dụng từ ngày 15 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2022